Przeskocz do treści

Rusza tegoroczna edycja akcji Recycling daje owoce. Zapraszamy do współpracy chętne szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich. Zebrane elektrośmieci i baterie wymienimy na smaczne i zdrowe owoce.

Organizatorem akcji od wielu lat jest Dominik Dobrowolski, znany podróżnik i ekolog. W Bramie na bagna akcję koordynuje Paweł Pogorzelski.

Zapraszamy do zgłaszania.

Z końcem września zakończyliśmy projekt „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich”, który trwał od XI.2020 r. 29 września na spotkaniu podsumowującym omówiliśmy dotychczasowe działania, dofinansowane ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Liderem Grupy Inicjatywnej był koordynator projektu Paweł Pogorzelski z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

Celem projektu był szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnej, integracja mieszkańców oraz odnajdywanie nowych umiejętności wśród uczestników warsztatów w oparciu o tradycje z tego terenu.

Podczas trwania projektu organizowanych było wiele warsztatów m.in. kulinarne, wokalne, carvingu oraz wyplatania ze słomy. Mieszkańcy naszej gminy, i nie tylko, poznawali także historię gminy w ramach „Spotkań z historią”. W okresie wielkanocnym oraz podczas Święta Dziękczynienia za Plony zorganizowane zostały Festiwale Tradycji i Sztuki Ludowej. Przeprowadzony został również konkursu pn. „Pocztówki z Gminy Szumowo”, w którym uczestnicy mieli za zadanie opisać miejscowość, w której mieszkają. Zwieńczeniem realizacji projektu było stworzenie „Przewodnika po Gminie Szumowo”. Przewodnik ma na celu przede wszystkim pokazanie walorów krajobrazowych Gminy Szumowo, przedstawienie jej historii oraz miejsc, które warto zobaczyć podczas pobytu w tej pięknej gminie.

Przewodnik można pobrać bezpłatnie ze strony www.szumowo.pl

„Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” pozytywnie wpłynął na mieszkańców gminy Szumowo. Świadczy o tym zainteresowanie mieszkańców, którzy bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Szczególne podziękowania należą się władzom gminy, które przekazano na ręce Wójta Gminy Szumowo, Jarosława Cukiermana.

O dalszych działania w „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności będziemy informować wkrótce.

W dniu 28 sierpnia w Szumowie odbyło się Święto Dziękczynienia za Plony w Szumowie. W ramach tej imprezy odbyły się wystawy "Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej" w ramach projektu „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” realizowanego w ramach Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Goście uroczystości mieli okazję odwiedzić namiot Lokalnej Grupy działania Brama na bagna, wysłuchać koncertu młodzieżowej Orkiestry Dętej z Szumowa, obejrzeć występ zespołu mażoretek ARABESKA, występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” ze Srebrnego Borku oraz gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka”.

Gościnnie wystąpili również folkowe zespoły: „Kolej na Łapianki” z Domu Kultury w Łapach, „LEILA” z Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce oraz „Kalinka” z Białegostoku.

Kolorytu uroczystościom dodały także stoiska miejscowości z gminy Szumowo, na których można było zakupić różnego rodzaju potrawy oraz słodkości, a także gościnnie stoiska Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki oraz Gminy Zambrów.

Święto Dziękczynienia za Plony w Szumowie dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 3/LPP-PILOTAŻ/2020.

Prezentujemy listę rankingową wniosków złożonych w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie na obszarze Brama na bagna

http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/07/Lista-rankingowa-na-www-2.pdf

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom, jednak pula środków nie jest wystarczając, by dofinansować wszystkie wnioski. Wniosek IDL Siła jest w nas niestety nie będzie mógł otrzymać dofinansowania. Pozostali wnioskodawcy wkrótce otrzymają umowy do podpisania.

Czas zacząć Działać Lokalnie.

Informujemy, że LGD Brama na bagna jest partnerem w ogólnopolskim programie "Stypendia pomostowe", w którym można uzyskać stypendium na I rok studiów w wysokości 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Jeśli jesteś (lub znasz takich) zdolnym, ambitnym maturzystą ze wsi lub małej miejscowości, pochodzisz z niezamożnej rodziny, chcesz studiować - zgłoś się do programu.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10 czerwca 2021 roku ruszył szesnasty już konkurs Programu „Działaj lokalnie” Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna we współpracy ze samorządami gmin na obszarze działania oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

O dotację może ubiegać się:

– organizacja pozarządowa,
– stowarzyszenie zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody Zarządu LGD Brama na bagna,

które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin składania wniosków: do 11 lipca 2021 r.

Nabór odbywa się poprzez generator: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Poglądowy wniosek http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/06/02-wniosek-DL-2021-3.pdf

Pełny Regulamin naboru do pobrania tutaj: http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/06/01-regulamin-lokalnego-konkursu-grantowego-DL-2021-2021-05-11.pdf

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55 000,00 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie lipca 2021 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz samorządów gminnych, na obszarze których realizowany będzie dany projekt.

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

Więcej in formacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Fundacja BGK prowadzi nabór projektów aktywizujących społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym.

Rekrutacja: 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r. do godz. 23:59. Wyniki: 30.09.2021 r. do godz. 18:00. Realizacja projektów: 03.01.2022 r. do 31.08.2022 r.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami.
Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać samorządy gminne (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Więcej szczegółów:

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4487